فرم تماس با ما

صفحه اصلی/فرم تماس با ما

فرم تماس با ما

در راستای احترام به حقوق مشتریان محصولات اسنوا، شرایط ارتباط مستقیم با کارشناسان, توسط فرم تماس با ما فراهم گردیده است.

از طریق پر کردن قسمت های فرم زیر در این صفحه شما میتوانید با واحد پشتیبانی محصولات اسنوا به طور مستقیم ارتباط برقرار نموده و با انتخاب قسمت دریافت کننده ی پیام در فرم تماس با ما، واحد کارشناسی دریافت کننده ی پیام را نیز خود انتخاب نمایید. درخواست نمایندگی فروش، مدیریت خدمات پس از فروش، انتقادات و پیشنهادات، مدیریت کنترل کیفیت محصولات تولیدی، پشتیبانی فروشندگان و بخش طراحی و توسعه وبسایت از قسمت های موجود در این فرم می باشد. لطفا فرم را با دقت پر کنید از صحت اطلاعات مندرج مطمئن گردید. پس از آن کلید ارسال را انتخاب کنید تا پیغامی مبنی بر ارسال پیام مشاهده گردد.پس از این مرحله پیامی برای پست الکترونیک شما ارسال میگردد و موارد درج شده در فرم توسط شما را نمایش میدهد.

[[[["field8","equal_to","102"]],[["email_to",null,"hr.ashouri@entekhabgroup.ir"],["hide_fields","field24"],["email_to",null,"e.sarlak@entekhabservice.ir"]],"and"],[[["field8","equal_to","103"]],[["email_to",null,"g.azidhak@entekhabservice.ir"],["email_to",null,"hr.khani@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"hr.ashouri@entekhabgroup.ir"],["hide_fields","field24"],["email_to",null,"m.saberi@entekhabservice.ir"]],"and"],[[["field8","equal_to","104"]],[["email_to",null,"hr.khani@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"hr.ashouri@entekhabgroup.ir"],["hide_fields","field24"],["email_to",null,"e.sarlak@entekhabservice.ir"]],"and"],[[["field8","equal_to","105"]],[["email_to",null,"hr.ashouri@entekhabgroup.ir"],["hide_fields","field24"]],"and"],[[["field8","equal_to","101"]],[["hide_fields","field16,field15,field2,field17,field7"],["hide_fields","field24"],["email_to",null,"mo.sadeghi@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"hr.ashouri@entekhabgroup.ir"]],"and"],[[["field8","equal_to","106"]],[["email_to",null,"hr.ashouri@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"hr.khani@entekhabgroup.ir"],["hide_fields","field24"],["email_to",null,"ar.sohrabi@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"e.sarlak@entekhabservice.ir"]],"and"],[[["field8","equal_to","103"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field8","equal_to","100"],["field30","equal_to","301"]],[["email_to",null,"hr.ashouri@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"hr.khani@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"nazari.s@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"shafaei.sh@entekhabgroup.ir"]],"and"],[[["field8","equal_to","100"],["field30","equal_to","302"]],[["email_to",null,"hr.ashouri@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"hr.khani@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"m.shekarian@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"zarei.r@entekhabgroup.ir"]],"and"],[[["field8","equal_to","100"],["field30","equal_to","303"]],[["email_to",null,"hr.ashouri@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"hr.khani@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"asli.m@sales-snowa.ir"]],"and"],[[["field8","equal_to","100"],["field30","equal_to","304"]],[["email_to",null,"hr.ashouri@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"hr.khani@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"yaghoutinia.a@entekhabgroup.ir"]],"and"],[[["field8","equal_to","100"],["field30","equal_to","305"]],[["email_to",null,"hr.ashouri@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"hr.khani@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"h.azizian@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"f.taghizadeh@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"mirzaaghaei.sh@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"hasanhosein.f@entekhabgroup.ir"]],"and"],[[["field8","equal_to","100"],["field30","equal_to","306"]],[["email_to",null,"hr.ashouri@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"hr.khani@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"h.azizian@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"f.taghizadeh@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"mirzaaghaei.sh@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"hasanhosein.f@entekhabgroup.ir"]],"and"],[[["field8","equal_to","100"],["field30","equal_to","307"]],[["email_to",null,"hr.ashouri@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"hr.khani@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"mo.lotfi@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"razmahang.mr@entekhabgroup.ir"]],"and"],[[["field8","equal_to","100"],["field30","equal_to","308"]],[["email_to",null,"hr.ashouri@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"hr.khani@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"a.mirzaheidari@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"r.hasanzadeh@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"Sadabad.a@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"miladf8270@yahoo.com"]],"and"],[[["field8","equal_to","100"],["field30","equal_to","309"]],[["email_to",null,"hr.ashouri@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"hr.khani@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"m.shekarian@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"zarei.r@entekhabgroup.ir"]],"and"],[[["field8","equal_to","100"],["field30","equal_to","310"]],[["email_to",null,"hr.ashouri@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"hr.khani@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"m.dolatshahi@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"ahmadi.mr@entekhabgroup.ir"]],"and"],[[["field8","equal_to","100"],["field30","equal_to","311"]],[["email_to",null,"hr.ashouri@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"hr.khani@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"m.dolatshahi@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"ahmadi.mr@entekhabgroup.ir"]],"and"],[[["field8","equal_to","100"],["field30","equal_to","312"]],[["email_to",null,"hr.ashouri@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"hr.khani@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"m.dolatshahi@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"ahmadi.mr@entekhabgroup.ir"]],"and"],[[["field8","equal_to","100"],["field30","equal_to","313"]],[["email_to",null,"hr.ashouri@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"hr.khani@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"zerganipour.mh@entekhabgroup.ir"]],"and"],[[["field8","equal_to","100"],["field30","equal_to","314"]],[["email_to",null,"hr.ashouri@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"hr.khani@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"asli.m@sales-snowa.ir"]],"and"],[[["field8","equal_to","100"],["field30","equal_to","315"]],[["email_to",null,"hr.ashouri@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"hr.khani@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"i.mianroudian@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"sm.ghorbanzadeh@entekhabgroup.ir"]],"and"],[[["field8","equal_to","100"],["field30","equal_to","316"]],[["email_to",null,"hr.ashouri@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"hr.khani@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"m.dolatshahi@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"ahmadi.mr@entekhabgroup.ir"]],"and"],[[["field8","equal_to","100"],["field30","equal_to","317"]],[["email_to",null,"hr.ashouri@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"hr.khani@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"mo.lotfi@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"razmahang.mr@entekhabgroup.ir"]],"and"],[[["field8","equal_to","100"],["field30","equal_to","318"]],[["email_to",null,"hr.ashouri@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"hr.khani@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"asli.m@sales-snowa.ir"]],"and"],[[["field8","equal_to","100"],["field30","equal_to","319"]],[["email_to",null,"hr.ashouri@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"hr.khani@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"m.shiri@entekhabgroup.ir"]],"and"],[[["field8","equal_to","100"],["field30","equal_to","320"]],[["email_to",null,"hr.ashouri@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"hr.khani@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"yaghoutinia.a@entekhabgroup.ir"]],"and"],[[["field8","equal_to","100"],["field30","equal_to","321"]],[["email_to",null,"hr.ashouri@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"hr.khani@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"m.shekarian@entekhabgroup.ir"]],"and"],[[["field8","equal_to","100"],["field30","equal_to","322"]],[["email_to",null,"hr.ashouri@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"hr.khani@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"yaghoutinia.a@entekhabgroup.ir"]],"and"],[[["field8","equal_to","100"],["field30","equal_to","323"]],[["email_to",null,"hr.ashouri@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"hr.khani@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"mo.lotfi@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"razmahang.mr@entekhabgroup.ir"]],"and"],[[["field8","equal_to","100"],["field30","equal_to","324"]],[["email_to",null,"hr.ashouri@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"hr.khani@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"i.mianroudian@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"sm.ghorbanzadeh@entekhabgroup.ir"]],"and"],[[["field8","equal_to","100"],["field30","equal_to","325"]],[["email_to",null,"hr.ashouri@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"hr.khani@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"nazari.s@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"shafaei.sh@entekhabgroup.ir"]],"and"],[[["field8","equal_to","100"],["field30","equal_to","326"]],[["email_to",null,"hr.ashouri@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"hr.khani@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"yaghoutinia.a@entekhabgroup.ir"]],"and"],[[["field8","equal_to","100"],["field30","equal_to","327"]],[["email_to",null,"hr.ashouri@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"hr.khani@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"i.mianroudian@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"sm.ghorbanzadeh@entekhabgroup.ir"]],"and"],[[["field8","equal_to","100"],["field30","equal_to","328"]],[["email_to",null,"hr.ashouri@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"hr.khani@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"m.shiri@entekhabgroup.ir"]],"and"],[[["field8","equal_to","100"],["field30","equal_to","329"]],[["email_to",null,"hr.ashouri@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"hr.khani@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"m.shekarian@entekhabgroup.ir"]],"and"],[[["field8","equal_to","100"],["field30","equal_to","330"]],[["email_to",null,"hr.ashouri@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"hr.khani@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"m.shiri@entekhabgroup.ir"]],"and"],[[["field8","equal_to","100"],["field30","equal_to","331"]],[["email_to",null,"hr.ashouri@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"hr.khani@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"m.shekarian@entekhabgroup.ir"],[null,null,"zarei.r@entekhabgroup.ir"]],"and"]]
1 Step 1

تماس با ما


مرکز تماس اسنوا

فروشنده ی گرامی؛ این درخواست فقط در شرایطی بررسی میشود که شما فروشنده مجاز محصولات اسنوا باشید. در غیر اینصورت از سایر گزینه ها استفاده نمایید.

نام و نام خانوادگیyour full name
نام شهرyour full name

در صورتی که پست الکترونیک دارید اینجا وارد کنید در غیر اینصورت این فیلد الزامی نمی باشد

شماره ی تلفن همراه
متن پیام
0 /
Previous
Next