مشتری گرامی:

فصلانه ی پاییزی اسنوا در تاریخ دهم دی ماه ۱۳۹۵به پایان رسید

مشتری گرامی:

جشنواره تابستانی اسنوا در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ به پایان خواهد رسید. , بدیهی است خریدمحصولات مشمول جشنواره در صورتی امکانپذیرست که پذیرش و نصب محصول انجام شده باشد.

مشتری گرامی:

جشنواره بوی عیدی اسنوا در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ به پایان رسیده است , بدیهی است نمایندگان خدمات پس از فروش به محصولاتی که پس از این تاریخ نصب و راه اندازی شود کارت تخیف ارائه نخواهند کرد ؛ در ضمن فعال کردن کارت تخفیف و ارائه آن به فروشگاهها تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ معتبر میباشد .