از این طرح چند بار می توان استفاده نمود؟

صفحه اصلی/از این طرح چند بار می توان استفاده نمود؟

فقط یکبار – درصورتیکه طی مدت یک هفته بعد از مراجعه تکنسین مشکل قبلی تکرار شود امکان مراجعه مجدد می باشد.