اگر نصب اولیه توسط مشتری انجام گرفته باشد و محصول گارانتی نشده باشد می تواند از این طرح استفاده نماید یا خیر؟

صفحه اصلی/اگر نصب اولیه توسط مشتری انجام گرفته باشد و محصول گارانتی نشده باشد می تواند از این طرح استفاده نماید یا خیر؟

در صورتیکه از زمان تولید محصول 2.5 سال گذشته باشد، مشمول طرح می باشد