در صورتیکه از زمان تولید محصول 2.5 سال گذشته باشد، مشمول طرح می باشد