اعلام هزینه های دقیق توسط تکنسین و با ارائه فاکتور رسمی صورت می گیرد.