شرایط استفاده از طرح خدمات رایگان چیست؟

صفحه اصلی/شرایط استفاده از طرح خدمات رایگان چیست؟

درصورتیکه زمان گارانتی 2 ساله محصول به اتمام رسیده باشد