درصورتیکه زمان گارانتی 2 ساله محصول به اتمام رسیده باشد