آیا قبل از نصب محصول می توان کارت تخفیف را فعال کرد؟

صفحه اصلی/آیا قبل از نصب محصول می توان کارت تخفیف را فعال کرد؟

خیر