جشنواره تا تاریخ هفتم فروردین ماه همچنان ادامه خواهد داشت.